SaK TECHNOLOGY s.r.o.

Všeobecní obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

SERAK-TECH s.r.o.,

IČ: 288 95 339, DIČ: CZ28895339

se sídlem Pod Habrovou 389/18, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 51653

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SERAK-TECH s.r.o., se sídlem Pod Habrovou 389/18, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, identifikační číslo: 288 95 339, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 151653 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím na straně jedné a podnikatelským subjektem registrovaným u prodávajícího na straně druhé jako kupujícím (dále jen „kupující“) za níže uvedených podmínek ústně (tedy osobně, nebude-li zároveň uzavřena písemná smlouva) nebo prostřednictvím emailové nebo telefonní komunikace nebo webového rozhraní prodávajícího umístěného na webové stránce www.seraktech.cz (dále „Webové rozhraní“), nedohodnou-li si strany v konkrétní kupní smlouvě jinak.  

1.2.       Tyto obchodní podmínky se nevztahují na spotřebitele s ohledem na skutečnost, že prodávající neprovozuje prodej koncovým spotřebitelům. 

1.3.       Uzavřením kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek kupující potvrzuje, že je podnikatelským subjektem a že se s obchodními podmínkami seznámil.

1.4.       Uzavřou-li smluvní strany písemnou kupní smlouvu, platí tyto obchodní podmínky, nestanoví-li písemná kupní smlouva jinak. Při objednávkách zboží v hodnotě nad 100.000,- Kč bez DPH je vždy uzavírána kupní smlouva a bez uzavření písemné kupní smlouvy nebude zboží dodáno. 

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Zavazuje-li uzavřená smlouva k opětovnému plnění stejného druhu, pak v případě změny či doplnění těchto obchodních podmínek je prodávající povinen tuto změnu oznámit kupujícímu na emailovou adresu uvedenou při registraci kupujícího u prodávajícího. Kupující má možnost ve lhůtě 14 dní od odeslání informace o změně obchodních podmínek odmítnout změny obchodních podmínek a závazek mezi jím a prodávajícím z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď straně prodávající doručena. Neodmítne-li kupující změnu obchodních podmínek, uzavřená smlouva mezi prodávajícím a kupujícím trvá a bude se nadále řídit obchodními podmínkami ve znění přijatých změn a doplňků.

2.            OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

2.1.       Kupující může u prodávajícího objednat zboží osobně, telefonicky, e-mailem na adrese objednavky@seraktech.cz či prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím webového rozhraní.

2.2.       Zbožím se rozumí nabídka prodávajícího uveřejněná na jeho internetových stránkách pod adresou www.seraktech.cz, v katalogu prodávajícího nebo jiném propagačním materiálu prodávajícího.

2.3.       Objednávky může učinit pouze podnikatel (právnická osoba či fyzická osoba podnikající), který má provedenu registraci u prodávajícího. Registraci je možné provést osobně, telefonicky, emailem odeslaným na emailovou adresu prodávajícího objednavky@seraktech.cz nebo na webovém rozhraní prodávajícího, registraci je možné provést i v rámci objednávky. Při registraci se uvádí

–     obchodní firma,

–     sídlo čí místo podnikání,

–     identifikační číslo, 

–     daňové identifikační číslo,

–     bankovní účet registrujícího, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup,

–     jméno odpovědné osoby,

–     emailový kontakt a telefonní číslo,

–     požadované místo dodání zboží.

2.4.       Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při registraci a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za pravdivé a správné.

2.5.       Poté, co kupující provede registraci u prodávajícího, je mu umožněno objednávání zboží prodávajícího. Pro potřeby objednávek z webového rozhraní bude kupujícímu následně přiděleno jeho uživatelské jméno a heslo pro přístup do webového rozhraní za účelem objednávek zboží prodávajícího.

2.6.       Prodávající není povinen přijímat a akceptovat objednávky od kupujících, kteří byli v prodlení s převzetím objednaného zboží nebo v prodlení s úhradou jakékoli pohledávky prodávajícího.

2.7.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Objednávky přijímá prodávající pouze od registrovaných kupujících, a to osobně, telefonicky, z registrovaných emailových adres či přes uživatelský účet webového rozhraní a potvrzuje je vždy na registrovanou emailovou adresu. Přijme-li prodávající takovou objednávku, kterou následně potvrdí na registrovaný email kupujícího, bude objednávka považována za objednávku registrovaného kupujícího bez ohledu na to, kdo tuto objednávku učinil.

2.8.       Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího (registrujícího), a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). V případě takového kupujícího není prodávající povinen umožnit mu další registraci a není ani povinen mu jím nabízené zboží prodávat.

2.9.       Po provedené registraci objednává kupující zboží u prodávajícího buď osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webového rozhraní. V případě telefonické a emailové objednávky zboží sdělí kupující prodávajícímu identifikační údaje uváděné při registraci u prodávajícího, zejména obchodní firmu, identifikační číslo a jméno odpovědné osoby, katalogové číslo objednávaného zboží a jeho množství. Pro objednání zboží prostřednictvím webového rozhraní vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní prodávajícího, kde budou uvedeny informace o kupujícím dle bodu 2.3 těchto obchodních podmínek, označeno objednané zboží, množství objednaného zboží a jeho cena.  Vyplněný objednávkový formulář bude po potvrzení kupujícím na webovém rozhraní odeslán prodávajícímu.

3.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Po obdržení objednávky od kupujícího, prodávající kupujícímu na emailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci, potvrdí přijetí objednávky, které obsahuje rovněž sdělení kupujícímu, zda je zboží skladem či nikoli a sdělí kupujícímu způsob platby za objednané zboží. Není-li zboží skladem, sdělí v potvrzení o přijetí objednávky odeslané na emailovou adresu kupujícího, uvedenou při registraci, prodávající lhůtu, v níž bude zboží kupujícímu dodáno s výzvou, zda souhlasí s objednáním zboží, jež bude dodáno v uvedené dodací lhůtě. Obdrží-li od kupujícího souhlas, prodávající kupujícímu na emailovou adresu, kterou kupující uvedl při registraci, potvrdí přijetí objednávky, které obsahuje lhůtu pro dodání zboží a rovněž sdělí kupujícímu způsob platby za objednané zboží.

3.2.       V případě, že je kupujícím objednané zboží u prodávajícího skladem, kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení objednávky je odesláno emailem na emailovou adresu kupujícího dle bodu 3.1.

3.3.       V případě, že kupujícím objednané zboží není u prodávajícího skladem, je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky se stanovenou dodací lhůtou objednaného zboží ze strany prodávajícího. Přijetí objednávky je odesláno emailem na emailovou adresu kupujícího dle bodu 3.1.

4.            MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Místem dodání zboží je provozovna prodávajícího na adrese Pod Habrovou 389/18, 152 00  Praha 5 – Hlubočepy, kde je kupující povinen si objednané zboží převzít, s tím, že prodávající zboží odesílá do jiného místa jen za úplatu a bylo-li tak sjednáno.

4.2.       Cenu zboží dle objednávky uhradí kupující dle sdělení a výběru prodávajícího následujícími způsoby:

–     v hotovosti při převzetí zboží popřípadě úhradou dobírečného, je-li zboží odesíláno kupujícímu,

–     úhradou prodávajícím vystavené zálohové faktury ve lhůtě její splatnosti a případným doplatkem při převzetí zboží nebo na základě faktury,

–     úhradou prodávajícím vystavené faktury ve lhůtě její splatnosti

4.3.       Prodávající může požadovat po kupujícím zaplacení zálohy, která bude splatná před dodáním zboží. Dle svého uvážení může prodávající požadovat zálohu až do výše kupní ceny objednaného zboží.

4.4.       Bude-li prodávající po kupujícím požadovat zaplacení zálohy, je její úhrada v prodávajícím požadované výši podmínkou pro dodání zboží kupujícímu.

4.5.       Neuhradí-li kupující zálohu kupní ceny objednaného zboží ve stanovené lhůtě, kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím zaniká. V tomto případě má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny kupujícím objednaného zboží bez DPH.

4.6.       V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.            PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1.       Je-li objednané zboží skladem, je kupující povinen si je vyzvednout do 3 pracovních dnů ode dne obdržení potvrzení objednávky (akceptace) ze strany prodávajícího na adrese sídla prodávajícího vyjma případu, kdy bylo sjednáno odeslání do jiného místa za úplatu. V případě odeslání zboží je kupující povinen zboží převzít od přepravce.

5.2.       Není-li objednané zboží skladem, je kupující povinen si objednané zboží vyzvednout do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude prodávajícím sděleno na e-mailovou adresu uvedenou v registraci, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí. Je-li objednané zboží odesíláno kupujícímu, bude kupujícímu odesláno sdělení, že zboží bylo předáno dopravci.

5.3.       Kupující je povinen si objednané zboží před převzetím prohlédnout. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí objednaného zboží, vykazuje-li toto zjevné vady a poškození.

5.4.       Nepřevezme-li si kupující objednané zboží ve stanovené lhůtě, smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím zaniká. V tomto případě má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny kupujícím objednaného zboží bez DPH. Zaplatil-li kupující na objednané zboží zálohu, je prodávající povinen tuto zálohu kupujícímu vrátit do 14 dnů od zániku kupní smlouvy.

6.            PŘECHOD VLASTNICTVÍ A VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1.       Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží. V případě, že je zboží odesíláno a kupující uhradil celou kupní cenu předem, považuje se zboží za předané kupujícímu odevzdáním zboží dopravci.

6.2.       Nebezpeční škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. V případě odesílání zboží kupujícímu přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním věci dopravci do určeného místa dodání

6.3.       Prodávající si vyhrazuje ke zboží vlastnické právo až do jeho úplného zaplacení. S ohledem na sjednanou výhradu vlastnického práva se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

7.            KOMUNIKACE

7.1.       Prodávající v případě objednávky učiněné ze strany kupujícího komunikuje s kupujícím a doručuje kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího, z níž byla prodávajícímu doručena objednávka a v kopii na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující při registraci.

7.2.       Bude-li kupující s prodávajícím komunikovat i prostřednictvím jiné emailové adresy než emailové adresy uvedené v registraci, bude prodávajícím kupujícímu zasílána veškerá emailová korespondence na e-mailovou adresu, z níž byla komunikace vůči prodávajícímu učiněna a kopie této korespondence bude odesílána i na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. E-mailová korespondence ze strany prodávajícího bude vždy odesílána na e-mailovou adresu uvedenou v registraci kupujícího a všechny zásilky se považují za řádně odeslané i tehdy, budou-li odeslány pouze na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

8.            SMLUVNÍ POKUTA

 

8.1.      V případě porušení povinností ze strany kupujícího, spočívajících v porušení povinností stanovených v čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek, tedy v povinnosti uhradit kupní cenu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den jeho prodlení s úhradou.               

8.2.         V případě, že kupující neposkytne prodávajícímu potřebnou součinnost k převzetí předmětu koupě, zejména nezajistí-li potřebné podmínky pro dodání předmětu koupě dle čl. 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo odmítne předmět koupě převzít, aniž by tento vykazoval zjevné vady, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané kupní ceny. Úhradou této smluvní pokuty není jakkoli dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

8.3.         V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě kupujícímu o více než 7 dní, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení prodávajícího, maximálně však do výše 10% z kupní ceny zboží.

8.4.         V případě, že předmět koupě nebude moci být kupujícímu dodán do 7 dnů od uplynutí data sjednaného v Kupní smlouvě, bude mu účtováno skladné ve výši 55,- Kč za paletu (tj. 1,2 x 0,8 m plochy) bez DPH za každý další kalendářní den uskladnění.

8.5.         Pro ustanovení o smluvní pokutě platí, že smluvní pokuta je splatná do 10ti dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty adresované straně povinné, a to na adresu uvedenou při registraci kupujícího nebo na adresu sídla prodávajícího. Strana oprávněná je povinna výzvu k úhradě smluvní pokuty zaslat straně povinné doporučenu zásilkou. V případě, že se nepodaří zásilku doručit nebo jí adresát odmítne převzít, považuje se zásilka za doručenou pátý (5) den od jejího odeslání.

8.6.         V případě vzniku vzájemných splatných peněžitých pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu a kupujícího vůči prodávajícímu jsou smluvní strany oprávněny tyto splatné pohledávky vzájemně jednostranně započíst a plnit oprávněné straně pouze část pohledávky, u níž nedošlo k zániku započtením. O skutečnosti, že došlo k započtení pohledávky, je strana provádějící započtení povinna informovat stranu druhou.

8.7.         Úhradou smluvní pokuty není jakkoli dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody


9.            
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1.       Každá ze smluvních stran je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit za podmínek níže stanovených. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení adresované straně povinné, a to v případě, že je povinným prodávající na adresu jeho sídla a v případě, že je povinným kupující na adresu uvedenou při registraci kupujícího. Oznámení o odstoupení je povinen odstupující zaslat druhé smluvní straně doporučenou zásilkou. V případě, že se nepodaří zásilku doručit nebo jí adresát odmítne převzít, považuje se zásilka za doručenou pátý (5) den od jejího odeslání.

9.2.       Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím. Byla-li již uhrazena kupní cena nebo záloha kupní ceny, vrátí prodávající kupujícímu již uhrazenou kupní cenu nebo její část bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím dle registrace u prodávajícího.

9.3.       Po převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, neuhradí-li kupující ve sjednané lhůtě zbývající část kupní ceny. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou části kupní ceny po převzetí zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši poloviny kupní ceny převzatého zboží bez DPH.

9.4.       Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže prodávající nedodá kupujícímu zboží ve sjednané lhůtě, jakosti nebo bez vad.

9.5.       Pokud odstoupí prodávající od kupní smlouvy, platí, že kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a prodávající je oprávněn započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení již uhrazené části kupní ceny.

9.6.       Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si veškerá již poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad o bezdůvodném obohacení.

9.7.       Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

10.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.2.    Práva a povinnosti v těchto obchodních podmínkách neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

10.3.    Smluvní strany vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

10.4.    Smluvní strany sjednávají, že pro případné řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy, se místní příslušnost soudu bude řídit dle sídla prodávajícího.

10.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pod Habrovou 389/18, 152 00  Praha 5 – Hlubočepy, adresa elektronické pošty objednavky@seraktech.cz a telefon +420 602 107 797